Общи условия

1.1. Резервации се приемат в офисът на “ Воаяж Би Травъл” на ул. Триадица 5Б, ет. 1, офис 126 или се осъществяват по телефон: 0899 913 627, или по имейл: voyagebt@gmail.com.

1.2. Резервация­та се счита за валидна само след потвърждение от страна на ТУРОПЕРАТОРА, подписване на договор за организирано пътуване и Общите условия към него от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и внасяне на депозит до три дни от датата на потвърждение от ТУРОПЕРАТОРА.

1.3. Договорът важи само за изрично описаните в него услуги. Всички допълнителни услуги, които не са упоменати са предмет на отделно споразумение и за тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи допълнително заплащане. В случай на неосъществяване на отделна допълнителна туристическа услуга поради обективни обстоятелства ТУРОПЕРАТОРА възстановява на ПОТРЕБИТЕЛЯ пълния размер на платената цена, като не дължи други обезщетения и неустойки. Неосъществяването на допълнителна услуга не е основание за отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ от договора за организирано пътуване. “ Допълнителните услуги” , по смисъла на настоящите Общи условия е всяка допълнителна туристическа услуга, която не е включена в общата пакетна цена, независимо дали е изрично посочена в договора за организирано туристическо пътуване с обща цена.

2.1. Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА

2.1.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ носи пълна отговорност за качеството на всички туристически услуги включени в програмата в съотвествие с условията по договор.

2.1.2.ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключена застраховка „Отговорност на Туроператора” по чл. чл. 97(1) от ЗТ при ЗК ЛЕВ ИНС АД. Сертификатът за сключената застраховка се предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди пътуването.

2.1.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя задължителна медицинска застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ за пътувания извън страната по стандартните условия на ЗК ЛЕВ ИНС АД, като предоставя на потребителя оригинална застрахователна полица преди началото на пътуването. Съществените елементи на сключената застраховка „медицински разходи при болест и злополука на туриста“ : Срещу платена застрахователна премия Застрахователят сключва застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” и се задължава при настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената застрахователна полица да обезщети разходи и суми, определени по вид и до лимитите за съответното покритие. Застраховката е валидна за цял свят ,с изключение територията на Република България и страната на постоянно местожителство на Застрахования (в случай, че е различна от България.)
Застрахователна сума – не по ниска от 10 000 евро.
Срокът на застраховката е посочен в съответната застрахователна полица. Условията по застраховката са посочени в Общите условия на застрахователя и застрахователната полица.

2.1.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ информация и възможност за сключване на застраховка „отказ от ПЪТУВАНЕ” , както и за покриване на останалите разходи по чл.80,ал.1 ,т.14 от ЗТ срещу допълнително заплащане. Застраховката се сключва до 5 дни след подписване на договора за пътуване.

2.1.5. ТУРОПЕРАТОРА си запазва правото на промяна на указаните хотели, заведения за хранене или развлечения с равностойни от същата категория, в срок от 2 дни от възникването на ­обстоятелствата, които налагат промяната, но не покъсно от 10 дни преди пътуването. Тази промяна се счита за незначителна и клиентът няма право да се откаже от пътуването поради тази причина.

2.1.6.В случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от договора за организирано пътуване, той е длъжен незабавно да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ, но не покъсно от 10 дни преди началната дата на пътуването. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към договора.

2.1.7 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да увеличи договорената обща пакетна цена на пътуването найкъсно 20 /двадесет/ дни преди началната дата на пътуването като своевременно уведоми за тази промяна ПОТРЕБИТЕЛЯ при увеличаване на:

2.1.7.1. Транспортните разходи, в т.ч. на горивото;
2.1.7.2.Увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;

2.1.7.3. Промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването.

2.1.7.4 Във всички случаи промяната на цената по чл.2.1.7. е съответна на увеличението на разходите, таксите и валутния курс по чл.2.1.7.

2.1.7.5. Промяна на цената с помалко от 5% се смята за незначителна и не е основание за отказ от пътуване.

2.1.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в общата цена в срок от 2 дни!!! след възникване на обстоятелствата по чл. 2.1.7.

­ 2.1.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /такса за анулация на сключени от името и за сметка на Потребителя застраховки, глоба за върнати самолетни билети за редовни полети съобразно правилата на съответната авиокомпания, визови такси и други заявени по желание на потребителя и заплатени предварително допълнителни услуги, които са заплатени на трети лицаконтрагенти на ТУРОПЕРАТОРА и по правилата на тези трети лица не подлежат на връщане/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

2.1.9.1. В случаите на стачка, отмяна на полет или фалит на авиокомпания, както и при ненабиране на минималния брой на участници по програмата по изрично желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПРЕРАТОРЪТ може да предложи осъществяване на пътуването с друга авиокомпания или с помалък брой участници. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ посочва цена на пътуването, валидна при променените условия.

2.1.10. Съгласно Закона за туризма, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:

2.1.10.1. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

2.1.10.2. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път, както и други извънредни обстоятелства. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРА си запазва правото на промени в програмата и разместване на елементи, според конкретно възникналата ситуация, без ТУРОПЕРАТОРА да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

2.1.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително когато поради алкохолно или наркотично опиянение възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на Потребителя, Туроператорът му е отказал изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.

2.1.12.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за услуги, които не са включени в организираното туристическо пътуване, но са избрани, организирани или заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.

2.1.13. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в мястото на настаняване. В подобни случаи екскурзоводът и ТУРОПЕРАТОРА съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.Търсене на забравени вещи се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ за негова сметка.

2.1.14.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност, не възмездява и не компенсира туристите, които са се отказали от консумацията на отделни услуги или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТУРОПЕРАТОРЪТ не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън туристическия пакет. ТУРОПЕРАТОРЪТ не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, посочен в договора.

2.1.15. Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА при неточно изпълнение на този договор е до размера на разликата между цената на договорената в този договор услуга и реално предоставената услуга.

2.1.16. В случаите когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник”и влезли в сила за Република България, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.

2.1.17.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в установените срокове се счита, че той желае да прекрати договора с произтичащите от това последици, съгласно разпоредбите на чл.2.2.10.

2.1.18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение на стойност, равна на предоставения депозит при пълно неизпълнение на договора от страна на Туроператора и по вина на последния. Туроператорът не дължи обезщетение в случай, че неизпълнението не е по негова вина, включително в случаите по чл. 2.1.9.

2.1.19. ТУРОПЕРАТОРЪТ има право във всеки един момент от пътуването едностранно да откаже да предостави част от включените в пакета услуги без да дължи неустойки или обезщетения в случай, че туристът с поведението си създава сериозен риск за сигурността или удобството на останалите туристи, на служители или съконтрагенти на туроператора или на държавни или общински служители в приемащата страна или за успешното продължаване на пътуването. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи връщане на платени от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми по договора ако тези суми са заплатени на трети лицаконтрагенти на Туроператора и по правилата на тези трети лица съответните суми не подлежат на връщане и има право на обезщетение за всички причинени му от неправомерното поведение на туриста вреди.

2.1.20 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за наложени на туриста глоби и други санкции от оторизирани лица в приемащата страна за извършени от туриста правонарушения, като изхвърляне на боклук на нерегламентирано място, пушене на обществено място, непристоен външен вид или поведение, неспазване на правилата за движение или други подобни.

2.1.21.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на допълнителни разходи на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаи на пропуснати трансфери и екскурзии, поради негови закъснения както и за непредоставени услуги,поради неадекватното състояние или външен вид. В случаи,че поради изложените причини за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ТУРОПЕРАТОРА възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

2.2.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ТУРОПЕРАТОРА незабавно при промяна на адреса посочен в този договор.

2.2.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.

2.2.3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва законите на страната, за която пътува. 2.2.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

2.2.5.ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите лични документи със съответната валидност за пътувания извън страната – лична карта със срок на валидност до крайната дата на пътуването и международен паспорт със срок на валидност 6 месеца от крайната дата на пътуването.

2.2.6. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите – освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от единия/двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.

2.2.7.При промяна цената на пътуване или при промяна на някоя от основните клаузи на договора ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да приеме промените или да откаже пътуването като:

2.2.7.1. Приеме промяната в общата цена, заплати дължимата сума по разликата и подпише на допълнително споразумение.

2.2.7.2. Откаже без да дължи неустойка или обезщетение ако увеличението на общата цена е с повече от 5%. В случаите по 2.2.7. Потребителят уведомява за решението си туроператора или туристическия агент в срок три дни от получаване на уведомлението, но не покъсно от 7 дни преди началната дата на пътуването. В случай, че в посочения срок Потребителят не е уведомил Туроператора се счита, че приема промяната.

2.2.8. В случая на т. 2.2.7.2 , ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да избира една от следните възможности:

– друго пътуване от същото или повисоко качество;
– друго пътуване с обща цена от пониско качество, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или
– да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7дневен срок от датата на писменото уведомление за отказ.

2.2.9.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи обезщетение за претърпени от виновно неизпълнение на програмата за туристическо пътуване от ТУРОПЕРАТОРА вреди с доказан размер на същите освен в случаите, когато това се дължи нa:

2.2.9.1. Действия на трето лице, несвързано с изпълнение на договора, които не могат да се предвидят или избегнат.

2.2.9.2. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТУРОПЕРАТОРА.

2.2.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, като заплати на ТУРОПЕРАТОРА следните неустойки:

а) до …… дни преди датата на пътуването – без неустойки
б) от ……… до ……… дни преди датата на пътуването – съгласно условията на съответната програма
в) от ……… дни преди датата на пътуването – 100% от крайната сума съгласно договора /включваща на общата пакетна цена и допълнителните услуги/

2.2.11.В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати доброволно своето пътуване, през времетраенето му, всички допълнителни разходи, включително и транспортните са за негова сметка. В този случай Потребителят не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените,но неизползвани услуги.

2.2.12.ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прехвърли правото си на пътуване на трето лице, отговарящо на всички изисквания за пътуването в срок не покъсно от 20 /двадесет/ дни преди пътуването,. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и на разходите свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

2.2.13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да спазва точно обявените начални часове за отпътуване и да се явява в състояние и външен вид, които му позволяват да участва в пътуването и които не причиняват неудобство на останалите туристи и на служителите на туроператора и неговите съконтрагенти. В случай, че поради изложените причини за туриста или за туроператора възникнат допълнителни разходи, същите се поемат изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2.14. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен не покъсно от 7 работни дни преди началото на пътуването да се яви лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА или ТУРИСТИЧЕСЛИЯ АГЕНТ за получаване на задължителната, съгласно чл. 86 от Закона за туризма информация. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се яви в посочения срок, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди и всякакви други неблагоприятни последици, произтекли от това, че потребителят не е информиран.

3.1. Цената на пътуването се формира като към общата пакетна цена се добавя стойността на всички допълнително заявени услуги, разликата в летищните такси и увеличението съгласно т.2.1.7 при наличието на такива.

3.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора по фиксинг на БНБ в деня на плащането.

3.3.Срокове на плащане :

3.3.1.Аванс в размер на 30% от общата цена, ако не е упоменато друго в бланката за записване

3.3.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ внася аванс до 3 дни от подписване на настоящия договор.

3.3.3.Пълно плащане до 21 дена преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.

4.1.Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

4.2.В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми доставчика на услугите на място, както и незабавно да уведоми в писмен вид ТУРОПЕРАТОРА или неговият представител на място, с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

4.3.В случай, че рекламацията не бъде удовлетворена на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно рекламация, съдържаща подробно описание на фактите и обстоятелствата, свързани с неизпълнението в 14 /четиринадесет / дневен срок след завършване на туристическото пътуване, предмет на договора. В случай, че рекламацията бъде предявена устно, то Туроператорът съставя и заедно с Потребителят подписват протокол за предявената рекламация. 4.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да вземе становище по рекламацията в 30/тридесет/ дневен срок от датата на получаването й. ТУРОПЕРАТОРЪТ оставя без разглеждане рекламация, за която не е уведомен по реда на чл.4.2.

5.1.Договорът е валиден от датата на подписване.

5.2. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договора, а за всички неуредени въпроси се прилага ЗТ и бълг. законодателство.

­­5.3. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

5.4. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма на Република България (Ново – ДВ, бр. 37 от 2018 г., в сила от 1.07.2018 г.)

Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети.

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. ТО „Воаяж Би Травъл“ ООД, ЕИК 204165115, с данни за контакт: адрес – гр. София, кв. Люлин 9, телефон за връзка и спешни повиквания – 0899913627, имейл – voyagebt@gmail.com, ще носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания „Воаяж Би Травъл“ ООД е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране в случай на несъстоятелност.

По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес: EUR-Lex – 32015L2302 – BG

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:

1. Пътуващите ще получат цялата основна информация за туристическия пакет преди сключването на договора за туристически пакет.

2. Винаги има поне един търговец, който отговаря за точното изпълнение на всички туристически услуги, включени в договора.

3. На пътуващите се предоставя телефонен номер за спешни повиквания или данни на звено за контакт, чрез което могат да се свържат с туроператора или с туристическия агент.

4. Пътуващите могат да прехвърлят туристическия пакет на друго лице след предизвестие в разумен срок и евентуално заплащане на допълнителните разходи.

5. Цената на туристическия пакет може да се увеличава единствено при нарастване на специфични разходи (например цените на горивото), ако това е изрично предвидено в договора, и във всеки случай не по-късно от 20 дни преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Когато увеличението на цената надвишава 8 на сто от цената на туристическия пакет, пътуващият може да прекрати договора. Когато туроператорът си запази правото да увеличава цената, пътуващият има право на намаление на цената, ако има намаление на съответните разходи.

6. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяване на договора, и да получат пълно възстановяване на всички плащания при съществена промяна на някой от основните елементи на туристическия пакет, различен от цената. Когато преди започване на изпълнението на туристическия пакет отговорният за туристическия пакет търговец анулира туристическия пакет, пътуващите имат право да получат обратно платените от тяхно име суми и ако е подходящо – съответното обезщетение.

7. Преди започване на изпълнението на туристическия пакет пътуващите могат да прекратят договора, без да плащат такса за прекратяване на договора, при настъпване на извънредни обстоятелства, като например сериозни проблеми със сигурността на мястото на дестинацията, които биха могли да засегнат туристическия пакет.

8. Пътуващите могат по всяко време преди започване на изпълнението на туристическия пакет да прекратят договора срещу подходяща и обоснована такса за прекратяване на договора.

9. Когато след започване на изпълнението на туристическия пакет съществени елементи от него не могат да бъдат предоставени съгласно договореното, на пътуващия трябва да бъдат предложени подходящи алтернативни услуги без допълнителни разходи. Пътуващите могат да прекратят договора, без да заплащат такса за прекратяването му, когато услугите не са предоставени в съответствие с договора и това съществено засяга изпълнението на туристическия пакет, а туроператорът не е отстранил проблема.

10. Пътуващите имат право също и на намаление на цената и/или на обезщетение за претърпените вреди, в случай че туристическите услуги не са предоставени или са предоставени лошо.

11. Туроператорът трябва да окаже съдействие, ако пътуващият изпадне в затруднение.

12. Когато туроператорът изпадне в несъстоятелност, направените плащания ще бъдат възстановени. Когато туроператорът или туристическият агент изпадне в несъстоятелност след започване на изпълнението на туристическия пакет и в него е включен превоз, репатрирането на пътниците е осигурено. „Воаяж Би Травъл“ ООД се ползва със защита при несъстоятелност в застрахователна компания „ЛЕВ ИНС“ АД с данни за контакт: седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Искър“ 21, 1000  телефон –089 552 4461. Пътуващите могат да се обърнат към застрахователната компания, или когато е приложимо, към компетентния орган:

а) Комисия за защита на потребителите: адрес – гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, телефон – 029330565, имейл – info@kzp.bg;

б) Министерство на туризма: адрес – София, ул. „Съборна“ № 1, телефон – 029046809, имейл – tourism@tourism.government.bg;

ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на ТО „Воаяж Би Травъл“ ООД

Директива (ЕС) 2015/2302, както е транспонирана в националното законодателство, можете да намерите като линк към Закона за туризма на интернет страницата на Министерството на туризма.