ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Most frequent questions and answers

Ние във „Воаяж Би Травъл“ ООД предлагаме интересни и екзотични дестинации, пакетни и групови пътувания, както и такива за индивидуални туристи.
„Воаяж Би Травъл“ ООД е администратор на лични данни и в това си качество спазва разпоредбите на Общия Регламент относно защитата на личните данни -Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и останалите законови и подзаконови разпоредби в областта на защита на личните данни.
Ние обработваме личните данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин. Предоставените данни събираме само с оглед конкретни, изрично посочени и легитимни цели и не обработваме по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Данните, които събираме и съхраняваме са сведени до минимум и са свързани със и ограничени само до необходимото за изпълнение на целите, за които сме ги събрали. Полагаме всички усилия в рамките на нашата организация, Вашите личните данни да са винаги точни и в актуален вид като разчитаме и на Вас, ако откриете неточност в данните, за да я отстраним своевеременно. Не съхраняваме данните Ви за период, по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват. Приоритет за нас е обработването да се извършва по такъв начин, че да се гарантира съответното ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане. Предприели сме необходимите и предписаните в приложимото законодателство технически и организационни мерки, за да осигурим защита и сигурност на личните данни на нашите клиенти.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
„ЛИЧНИ ДАННИ” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. Към личните данни спадат име, ЕГН(ЛНЧ), имейл адрес, телефон, пощенски адрес и др.
„ОБРАБОТВАНЕ” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. С настоящата политика за поверителност Ви представяме възможностите, с които разполагате, за да получите достъп, да актуализирате или да поемете по друг начин контрол върху личните Ви данни.
Ако имате въпроси относно нашите практики или някое от вашите права, описани по-долу, можете да се свържете с нашия екип на следния имейл: voyagebt@gmail.com Тази пощенска кутия активно се следи и проверява.

“ВОАЯЖ БИ ТРАВЪЛ” ООД в качеството му на Туроператор събира, съхранява и обработва личните данни (заедно с тези на малолетното/непълнолетното лице/лица, които придружават клиента) в следните категории:
• Трите имена
• Адрес, съгласно лична карта
• ЕГН
• Номер на лична карта/международен паспорт/документ за самоличност
• Дата на издаване на лична карта/международен паспорт/документ за самоличност
• Телефонен номер
• Имейл
• Данни за здравословен статус на пътуващи със специфични нужди
-име, телефон и имейл обработваме с цел комуникация с клиенти и възможни ползватели на нашите услуги, а след сключването на договорс нас – като страна по него и титуляр на правата/задълженията, предписани в него. Имейлите използваме още за предоставяне на подробни описания на туристически програми, маршрути и др. подобни.

-Трите имена, адрес, съгласно лична карта, ЕГН, Номер и дата на издаване на лична карта/международен паспорт/документ за самоличност- обработваме с цел сключване на договор за предоставяне на туристическа услуга/договор за организирано пътуване. Трите имена, единният граждански номер и адресът на клиентите са част от минималното съдържание на всеки договор. Без наличието на тези лични данни сме в невъзможност да сключим договор. Данните като номер и дата на издаване на лична карта/ международен паспорт/документ за самоличност обработваме с цел осъществяване на резервации за настаняване в хотел или друго подобно място за настаняване; на въздушен и/или друг превозвач, както и на други доставчици на специфични туристически услуги (в случай, че за целите на пътуването на клиента са ангажирани такива), на друг туроператор или туристически агент, на обслужващата ни банка, на застрахователни дружества, на визов център и др. подобни, свързани с реализирането на туристическата услуга.
Освен това, обработваме лични данни, когато е необходимо, за да упражняваме правата си по сключени договори, както и когато това е необходимо за уреждането на правни спорове. Обработваме лични данни, когато съгласно приложимото законодателство сме длъжни да предоставяме информация на компетентни органи. Обработваме лични данни, за да изпълняваме задължения, произтичащи от счетоводното и данъчното законодателство и от Закона за туризма. Съгласно данъчното и счетоводното законодателство на Република България е необходимо да се съставя определена счетоводна и търговска информация, както и да се съхранява за определен срок заедно с всякакви други сведения и документи от значение за данъчното облагане. Съгласно чл. 82 ал.3 т.2 от Закона за Туризма, при сключването на договор за организирано пътуване, задължително се вписват име, адрес и данни от личния документ на потребителя на услугата.
– данни за здравословния статус на пътуващи със специфични нужди- такива данни обработваме с цел осигуряване на подходящо настаняване, транспорт, храна и т.н. на туристи със специфични здравни нужди.

“ВОАЯЖ БИ ТРАВЪЛ” ООД не споделя, продава, отдава, търгува или прехвърля лична информация, събрана от клиентите.
Има изключения, където Вашата лична информация, може да бъде разкрита на трети лица по следния начин: 
Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление.
С цел изпълнението на договора и осъществяването на туристическата услуга, “ВОАЯЖ БИ ТРАВЪЛ” ООД може да предостави личните данни (заедно с тези на малолетното/непълнолетното лице/лица, които клиентът придружава) на резервационна система, чрез която ще бъде заявена и изпълнена резервацията; на хотел или друго подобно място за настаняване; на въздушен и/или друг превозвач, както и на други доставчици на специфични туристически, на друг туроператор или туристически агент (ако такъв се явява партньор на “ВОАЯЖ БИ ТРАВЪЛ” ООД по изпълнението на избраната от Вас туристическа програма), на обслужващата ни банка, на застрахователни дружества, на визов център и др. подобни.
Никой доставчик не може да има достъп до лични данни, съхранявани от “ВОАЯЖ БИ ТРАВЪЛ” ООД, без предварително да е сключен договор за поверителност на данните и който дава право на “ВОАЯЖ БИ ТРАВЪЛ” ООД да проверява спазването на проетите с договора задължения. Събраната лична информация предаваме единствено и само на наши доверени партньори, съвместно с които осъществяваме организацията и реализирането на туристическата услуга. В съответствие с принципа за свеждане на данните, които се обработват, до минимум, тези доставчици получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции.
На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена или самостоятелна полза предадените данни, както и да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга.
Лични данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. на органи за контрол, Министерство на туризма и техни подразделения, органи за разкриване и предоствратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

“ВОАЯЖ БИ ТРАВЪЛ” ООД не изнася лични данни извън ЕС освен ако няма подходящо ниво на защита на основните права на субектите на данни, което се проверява и удостоверява от нас. “ВОАЯЖ БИ ТРАВЪЛ” ООД прехвърля лични данни само, ако се прилагат една или повече от гаранциите или изключенията, посочени в чл. 44-50 от Общия регламент. При липса на гаранциите, посочени в чл. 44-48 от Общия регламент, прехвърляне на лични данни в трета страна или международна организация се извършва само при едно от следните условия:
• субектът на данните изрично се е съгласил с предложеното прехвърляне, след като е бил информиран за възможните рискове от такива прехвърляния;
• предаването е необходимо за изпълнението на договор между субекта на данните и администратора или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните;
• предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице;
• предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес;
• предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на други лица, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
• предаването се извършва от регистър, който съгласно правото на ЕС или правото на държавите членки е предназначен да предоставя информация на обществеността и е достъпен за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или правото на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай.

“ВОАЯЖ БИ ТРАВЪЛ” ООД не изнася лични данни извън ЕС освен ако няма подходящо ниво на защита на основните права на субектите на данни, което се проверява и удостоверява от нас. “ВОАЯЖ БИ ТРАВЪЛ” ООД прехвърля лични данни само, ако се прилагат една или повече от гаранциите или изключенията, посочени в чл. 44-50 от Общия регламент. При липса на гаранциите, посочени в чл. 44-48 от Общия регламент, прехвърляне на лични данни в трета страна или международна организация се извършва само при едно от следните условия:
• субектът на данните изрично се е съгласил с предложеното прехвърляне, след като е бил информиран за възможните рискове от такива прехвърляния;
• предаването е необходимо за изпълнението на договор между субекта на данните и администратора или за изпълнението на преддоговорни мерки, взети по искане на субекта на данните;
• предаването е необходимо за сключването или изпълнението на договор, сключен в интерес на субекта на данните между администратора и друго физическо или юридическо лице;
• предаването е необходимо поради важни причини от обществен интерес;
• предаването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
• предаването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на други лица, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;
• предаването се извършва от регистър, който съгласно правото на ЕС или правото на държавите членки е предназначен да предоставя информация на обществеността и е достъпен за справка от обществеността по принцип или от всяко лице, което може да докаже, че има законен интерес за това, но само доколкото условията за справка, установени в правото на Съюза или правото на държавите членки, са изпълнени в конкретния случай.

1. Право на информация
Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.
2. Право на оттегляне
Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.
Вашето искане с оттегляне на съгласието Ви, можете да ни изпратите на следния имейл: voyagebt@gmail.com
3. Право на коригиране
Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.
4. Право на изтриване на данните
Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им.
След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.
5. Право на ограничаване на обработването
При определени случаи – например при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др., Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейностти по обработването им са възможни само със съгласието Ви.
6.Право на преносимост на данните
В случай на искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.
7. Право на възражение
Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси. 8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване данни, включително профилиране.
9. Право на жалба
Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни
София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Контакти на “ВОАЯЖ БИ ТРАВЪЛ” ООД и данни за отговорния служител по защита на данните: “ВОАЯЖ БИ ТРАВЪЛ” ООД
София, ул. Триадица 5Б
телефон: 0899 91 36 27
e-mail: voyagebt@gmail.com
интернет-страница: https://www.voyagebtravel.com

Моля, имайте предвид, че когато влезете в контакт с нас чрез горепосочения имейл, съобщените от Вас данни (Вашия имейл, евентуално Вашето име и Вашия телефонен номер) се обработват от нас, за да отговорим на Вашите въпросите и да разрешим заявения проблем. Ние се ангажираме да изтрием запазените във връзка с това данни, след като обработването им вече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

1. Право на информация
Имате право по всяко време да изисквате информация дали се съхраняват Ваши лични данни, целите за които се обработват, какви категории лични данни се обработват, получателите, пред които са разкрити личните данни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществува ли автоматизирано вземане на решения и профилиране на данните.
2. Право на оттегляне
Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да е необходимо да посочвате причини.
Вашето искане с оттегляне на съгласието Ви, можете да ни изпратите на следния имейл: voyagebt@gmail.com
3. Право на коригиране
Ако откриете, че данните Ви, съхранявани от нас, са неточни, можете да се обърнете към нас, за да ги коригираме.
4. Право на изтриване на данните
Имате право да поискате да изтрием Вашите данни без ненужно забавяне. Ние ще ги изтрием в разумен срок, веднага след като се уверим, че не са налице други основания, които налагат обработването/съхраняването им.
След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.
5. Право на ограничаване на обработването
При определени случаи – например при оспорване от Ваша страна на точността на данните, при проверка на основанията за съхраняването им и др., Вие имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни. По време на ограничението, ние можем само да съхраняваме личните данни, а останалите дейностти по обработването им са възможни само със съгласието Ви.
6.Право на преносимост на данните
В случай на искане от Ваша страна, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Пряко прехвърляне на данните се извършва само ако това е технически осъществимо.
7. Право на възражение
Вие можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на личните Ви данни за целите на директния маркетинг, включително и профилиране, както и в случаите, при които Вашите данни се обработват на основание изпълнение на задача от обществен интерес или обработването е необходимо за целите на наши легитимни интереси. 8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване данни, включително профилиране.
9. Право на жалба
Вие имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган (в България – Комисията за защита на личните данни или съда), ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.
Комисията за защита на личните данни
София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Нашият уеб-сайт може да съдържа линкове към други уеб-сайтове, управлявани от други организации. Тази политика за поверителност се прилага само за нашия сайт, така, че Ви насърчаваме да прочетете изявленията за поверителност на другите уеб-сайтове, които посещавате. Ние не отговаряме за политиката за сигурност на други уеб-сайтове, дори ако използвате линкове от нашия сайт, за да достигнете до тях. Наред с това, ако сте попаднали на нашия уеб-сайт чрез сайта на трето лице, ние не можем да носим отговорност за политиката за поверителност и практиките на собствениците и администраторите на сайта на това трето лице и Ви препоръчваме да проверите неговата Политика за поверителност.

Преглеждаме редовно тази Политика, за да осигурим качествена и законосъобразна защита на Вашите лични данни. Тази Политика е последно актуализирана през октомври 2018 г. и е в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).

Свържете се с нас

(+359) 899 91 36 27

от 10:00 до 19:00

Адрес офис: София, Триадица 5Б,ет.1офис №126

Имейл voyagebt@gmail.com